Foto: Aldo Luud
Ia Mihkels 25. veebruar 2020 13:18
Kortermaja renoveerimist soovitatakse alustada energiaauditi tellimisest. Juhtub sedagi, et see mõte ajab majarahva tülli: üks leer peab seda vajalikuks, teine aga kurjustab: tuttav ehitusmees ju käis, vaatas kõik üle ja jagas soovitusi täiesti tasuta, miks nüüd veel raha tahetakse raisata? 

„Energiaaudit ja ehituseksperdi teenus on kaks täiesti erinevat asja, kas üks on vajalikum kui teine – nii ei saagi küsimust püstitada,” ütleb firma Termopilt Tartu energiaaudiitor Tõnu Jõesaar. Seejuures ei maksa ka ehitusnõuandeid küsides unustada, et kaks ise asja on ehituseksperdi hinnang ja ehitusel leiba teeninud inimese soovitused – üks näeb tervikpilti, teisel ei pruugi seda suutlikkust olla.

Soovitused arvestavad elamu iseärasusi

„Ehitusekspertiis analüüsib tavaliselt mingit konkreetset probleemi – välisseinte mõrad, küttesüsteem, ventilatsioon, lagunev katus või vundament – ja pakub välja lahendusvõimalused,” toob Jõesaar näite. „Sõltuvalt maja olukorrast võivad ühistule vajalikud olla mõlemad, nii ehitusekspertiis kui ka energiaaudit, üks ei välista teist.»

Energiaaudit näitab maja energiatarbimist, fikseerib energeetilise hetkeolukorra, analüüsib sisekliimat ja selle põhjuseid ning annab renoveerimist puudutavaid soovitusi: millise tasemeni on otstarbekas seda hoonet renoveerida. „Vanade kortermajade probleemid on erinevad,” märgib energiaaudiitor. „On neid, mille põhjuseks on tõsiasi, et nende majade ehitamise ajal kehtisid teistsugused ehituslikud nõuded. Energia kokkuhoiule ei pööratud siis veel eriti tähelepanu, seepärast olid majade seinad, laed põrandad ja aknad-uksed kõik tänase pilguga vaadates liiga väikese soojapidavusega. On aga ka neid muresid, mille on põhjustanud elanikud ise oma käitumise ja harjumustega – need võivad päris olulisel määral mõju avaldada nii maja sisekliimale kui ka energiakulule.»

Audit pakub lahendusi just konkreetses majas esinevatest probleemidest lähtuvalt. Kui on vaja võtta pangalaenu, võib energiaaudit olla üks vajalik dokument, mille alusel finantseerimisotsused langetatakse.

Termopildistamine pole energiaaudit

Sageli kiputakse segi ajama termopildistamist ja energiaauditit – ja jälle leiab mõni majaelanik põhjuse pahandamiseks: alles käidi, pildistati, selgitati välja, kust toasoe välja pääseb – miks seda nüüd jälle uuesti peab tegema, lihtsalt raha tuulde loopima, selle asemel võiks juba mõne tarviliku töö ära teha!

„Termopildistamine ei asenda kuidagi energiaauditit,” ütleb Jõesaar. „Esimene on tehniline meetod, mille abil saab hinnata hoone välispiirete soojapidavust – see visualiseerib soojalekked, näitab, kus need on kõige intensiivsemad, milline on hoone üldine või näiteks küttesüsteemi olukord. Selleks aga, et saada näiteks teada, kui palju ja kuidas on vaja soojustada, tuleb siiski teha energiaaudit. Termograafia on üks võimalik meetod, mida saab hoone energeetilisel ülevaatusel kasutada. Kas see on vajalik, sõltub konkreetsest hoonest.”

Ülevaade vajalikest kulutustest

Energiaauditi tellinud ühistu saab audiitori töö lõpptulemusena dokumendi, mis annab soovitused just selle maja renoveerimiseks, võttes arvesse kõiki elamu iseärasusi. Auditiaruanne sisaldab hoone andmeid ning selle tehnilise ja energeetilise olukorra ülevaadet ning pakub lahendusi hoone probleemsetele osadele koos lahenduste maksumuse ja tasuvusajaga.

Energiaauditi võib tellida ka ühistu, kes teab, et lähiajal veel tervikremonti ette võtta ei saa: audit annab ülevaate tegemist vajavatest töödest ja nende maksumusest ja see hõlbustab remondi kavandamist, läbirääkimisi laenuvõimaluste üle jmt. Kindlasti ei tohi unustada, et energiaauditi tegemise õigus on vaid vastava koolituse läbinud energiaaudiitoril.

Soojakaod ja säästuvõimalused

Energiaaudit annab ülevaate hoone energiakadudest ja tehnilisest seisukorrast, näitab kätte võimalikud säästumeetmed ja renoveerimistööde järjekorra koos tasuvusarvutustega.

Energiaaudit, mille koostab energiaaudiitor, on vahend hoone soojusenergiakulutuste ja tehnilise olukorra hindamiseks. Audiitor kasutab energiaauditi tegemiseks hoone tehnilisi ja energiakulu andmeid, kohapealseid vaatlusi ja mõõdistusi, elanike küsitlemist jmt. Saadud andmete põhjal tehtud arvutuste alusel pakub ta välja säästumeetmed ja abinõud, mis aitavad vähendada kulutusi energiale.

Sisuliselt on energiaaudit hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadust hoone kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee tegemiseks. Soojuskaod arvutatakse eraldi seinte, lagede, põrandate, uste ja akende kohta.Energiaauditi aruanne sisaldab hoone kirjeldust, selle andmeid ja tehnilist ning energeetilist olukorda ja tabelit, mis pakub lahendusi hoone probleemsetele osadele koos rahalise maksumuse ning tasuvusajaga.

Auditeerimisaruanne on abiks tervikliku renoveerimise või väiksemamahulise remondi kavandamisel, selle põhjal saab kergesti koostada hoone energiakvaliteedi teatist, energiasertifikaati või omistada hoonele vastaval tasemel energiamärgistuse, ka võib energiaaudit olla eelduseks hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel. 

Aegsasti panka nõustamisele 

Enamasti on ühistu sunnitud võtma maja kordategemiseks laenu. Sellisel juhul tasuks kohe, kui renoveerimise asjus on ühistus üksmeelele jõutud – ja ehk ka energiaaudit tellitud – võtta ühendust pangaga, et arutada läbi täpsem tegevuskava, tingimused ja dokumendid.

Esmase nõustamise käigus saab panga laenuspetsialist öelda, millistel tingimusel on finantseerimine võimalik ja milliseks võib kujuneda laenumakse. Saades kindluse finantseerimise osas, on korteriühistu juhatusel lihtsam edaspidiseid samme korraldada ja vajalikke spetsialiste kaasata.Vältimaks ettenägematutest kuludest tulenevaid probleeme tasuks esialgses eelarves ette näha ka väike rahaline reserv. 

Laenulepingu saab sõlmida üldkoosolekul otsustatud summa piires, kusjuures ühistul ei ole kohustust kogu lepingus sätestatud laenulimiiti kasutusele võtta. Panga laenuspetsialistid oskavad ühistuid nõustada kõige keerukamate projektide korral.